Image
Top
Menu

Når du skal sælge

en andelslejlighed i AB Rungstedlund

Læs her om:
Hvem kan jeg sælge til?
Sådan kommer du i gang
Sådan foregår salg af andelslejlighed i AB Rungstedlund
Ejerpantebrev – sælger
Praktisk information om overdragelse af lejlighed

 

Hvem kan jeg sælge til?

Overdragelse af lejligheder sker primært igennem ventelister. Bortset fra enkelte undtagelser (se vedtægter), kan salg uden om ventelisterne kun ske, hvis køber ikke kan findes via venteliste. Købers betaling direkte til sælger vil altid være ugyldig.

 

Sådan kommer du i gang

Det tager typisk 2-3 måneder at overdrage en andelslejlighed fra du tager kontakt til vurderingsmand og ventelistebestyrer og til købesummen overføres fra administrator til dig/jer. Men hvis du sætter dig ind i processen, kan du bidrage til, at der ikke spildes tid.

Der er 3 ting, du skal gøre for at kunne sælge din lejlighed:

  1. Få vurderet din lejlighed. Du skal kontakte foreningens vurderingsmand og booke en aftale om vurdering af din lejlighed. Det er ikke tilladt at bruge en anden vurderingsmand. Læs eventuelt mere om Vurdering af lejligheder.
  2. Send mail til ventelistebestyrer. Oplys ønsket dato for overdragelse, samt adresse, fulde navn, telefonnummer og din/jeres nye adresse (hvis I står flere personer på andelsbeviset, skal nævnte informationer oplyses for alle andelshavere).
  3. Fremsend dit fysiske andelsbevis til Sven Westergaards Ejendomsadministration.

Salget af din andelslejlighed kan ikke sættes i gang før der foreligger gyldig vurderingsrapport. Du må dog gerne advisere ventelistebestyrer og overdragelsesafdelingen hos administrator om, at du er påbegynder afhændelsen af din andelslejlighed.

 

Sådan foregår salg af andelslejlighed i AB Rungstedlund

1.a. Når salg sker via venteliste (normalt salg)

På baggrund af vurderingsrapport, der fremsendes til sælger, bestyrelse, administrator og ventelistebestyrer, opstiller ventelistebestyrer et tilbudsbrev på lejligheden, der fremsendes til opnoterede på venteliste. Du bliver kontaktet via mail med henblik på aftale om fremvisning af lejligheden for interesserede købere. Der opkræves et honorar for formidlingen af salg over venteliste, som betales af sælger ved slutafregning af salget.

1.b. Lejlighed frigivet til salg uden om venteliste (sker sjældent)

Er det ikke muligt at finde køber via venteliste, modtager du tilladelse fra ventelistebestyrer til selv at finde en køber. Med tilladelsen følger en salgsopstilling, der angiver maksimalprisen for lejligheden. Der er ikke noget i vejen for, at du med køber aftaler en lavere pris end den maksimale.

2. Fremvisning og aftaler

I forbindelse med fremvisningen eller umiddelbart herefter aftales nærmere angående overdragelsen – aftaler om hvorvidt vurderet løsøre (fx køleskab) medkøbes eller ej, hvornår overdragelsesdagen skal ligge eller om der skal ske et fradrag i prisen. Aftale træffes enten ved dialog mellem køber, sælger og ventelisteadministrator eller ved købers tilbagemelding til ventelisteadministrator.

3. Underskrift og betaling

Når køber har givet tilsagn om at ville købe lejligheden og vilkårene for overdragelsen er aftalt, udarbejdes overdragelsesaftale til underskrift med NemID.

Hvis du umiddelbart inden overdragelsesdagen modtager orientering fra Sven Westergaards Ejendomsadministration om, at køber ikke har indbetalt det aftalte beløb, skal du sikre dig, at beløbet er blevet indbetalt inden du overdrager lejlighedens nøgler til køber.

Der går almindeligvis 2-3 måneder fra du påbegynder salget af din lejlighed og slutafregningen foreligger og du har modtaget hele det beløb du måtte have til gode efter overdragelsen. Fra overtagelsesdagen til du modtager pengene fra salget, går der almindeligvis ca. 3 uger (hvis der i forbindelse med salget skal indgås aftaler med kreditorer, kan det tage længere tid).

4. Fortrydelse og indsigelse

Køber en fortrydelsesfrist på 6 hverdage efter overdragelsesaftalen er skrevet under, samt 14 dages frist fra overtagelsesdagen til at gøre indsigelse over fejl og mangler ved lejligheden (se Vurdering af lejligheder i AB Rungstedlund).

 

Ejerpantebrev – sælger

Hvis der i andelsboligbogen (www.tinglysning.dk) er tinglyst ejerpantebrev, så har du mulighed for at overdrage det. Hvis køber ikke ønsker at overtage ejerpantebrev, så skal du aflyse det. Træf aftale med køber herom og forhør dig i din bank.

Administrator indhenter oplysninger om tinglysning og tilbageholder 50.000,- indtil, der er klarhed over evt. forpligtelser overfor kreditorer. Herefter frigives restbeløbet til dig – når pantebrevet enten er blevet aflyst eller overtaget af køber.

 

Praktisk information om overdragelse af lejlighed

Nøgler:

Du skal selv arrangere med køber, at du udleverer nøgler til lejligheden på overdragelsesdagen. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan aftale træffes mellem dig, køber og vicevært.

Køber skal have 3 nøgler til opgangens hoved- og bagtrappedør, samt 2 nøgler til postkasse tilhørende lejligheden udleveret. Mangler der nøgler påhviler udgiften til nye nøgler dig som sælger.

Du skal også overdrage nøgler til lejligheden. Antallet af nøgler til lejligheden har andelsforeningen ikke kendskab til og er således et forhold, der kun angår sælger og køber.

El og gas:

Du skal senest på overtagelsesdagen aflæse el og gas og melde flytning – du hæfter for forbruget indtil du har oplyst dit forbrug og afmeldt dig.

Varme:

Aflæsning af varme sker automatisk. Der tilbageholdes beløb til afregning af varme ifbm med salget. Du modtager evt. resterende beløb efter årsopgørelse af dit forbrug.

Loftsrum:

Du kan/må ikke overdrage dit loftsrum til køber – det hører ikke til lejligheden.

Vaskekort:

Du kan/må ikke overdrage chipkort til vaskeriet til køber – aflevér det til viceværten for at få dit depositum tilbage (udbetales af administrator efter opgørelse af vaskeforbrug).